Αναζήτηση στο site


Νομοθεσιες

 

·         Η οδηγία 2008/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Νοέμβρη 2008 για την

τροποποίηση της οδηγίας 2006/12/ΕΚ, για την παραγωγή και διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

2008'98'EK.pdf (196 kB)

 

·         Η οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

της 4ης Δεκεμβρίου 2000 που τροποποιεί την 75/439/ΕΟΚ, για την αποτέφρωση των αποβλήτων.

2000-76-ΕΚ.pdf (173,8 kB)

 

·         Η οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999, για την

υγειονομική ταφή των αποβλήτων.

1999-31-ΕΚ.pdf (137,6 kB)

 

·         Η οδηγία 1999/74/ΕΚ για τις στοιχειώδης απαιτήσεις για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων.

199974ΕΚ.pdf (89,9 kB)